International Components for Unicode

ICU Home
  · ICU Home
ICU4C Demos
  · Converter Explorer
  · Collation Demo
  · Segments
  · IDNA
  · Locale Explorer
  · Normalization Browser
  · Regular Expressions
  · String Compare
  · Transforms
  · Unicode Browser
ICU4J Demos
  · Demo Page
Tools
 

Related Websites

Unicode Consortium

Common Locale Data

 

Display Problems?


ICU  >  Demonstrations  >  Locale Explorer > Unknown language > Ngomba > Ngomba (Cameroon)
Language
Ngomba
Region / Variant
Cameroon
Calendar
(default)
Sort Order
(default)
Currency
(default)
Numbers
(default)
Ngomba (Cameroon) under other languages: Aghem, Basaa, Duala, English, Ewondo, Fulah (Adlam), Fulah (Latin), French, Kako, Bafia, Metaʼ, Mundang, Kwasio, Ngiemboon, Yangben
(inherited from Unknown language)This page shows the localization data for the locale listed at left. This Locale contains data for this language, as well as conventions for this particular region.
divider
Locale Codes  
LanguageRegionVariant
jgoCM
3jgoCMR

 
divider
Windows Locale ID  
0x0
 
divider
ICU Data Version (inherited from Unknown language) 
41
divider
Locale Script  
Short NamesLong Names
LatnLatin

divider
Exemplar Characters (inherited from Ngomba) 
Rules [a á â ǎ b c d ɛ {ɛ́} {ɛ̀} {ɛ̂} {ɛ̌} {ɛ̄} f g h i í î ǐ j k l m ḿ {m̀} {m̄} n ń ...
+Truncated due to size. Click here to show. (80 of 184 shown)
Set abcdfghijklmnpstuvwyzáâíîúûńŋǎǐǔǹɔɛʉḿẅꞌ, "m̀", "m̄", "n̄", "pf", "sh", "ts", "ŋ̀", "ŋ́", "ŋ̄", "ɔ́", "ɔ̂", "ɔ̌", "ɛ̀", "ɛ́", "ɛ̂", "ɛ̄", "ɛ̌", "ʉ́", "ʉ̂", "ʉ̈", "ʉ̌"

divider
DefaultCalendar  
Default Calendar: Gregorian Calendar

divider
Day  

Formatting

#Narrow NamesShort NamesLong Names
0Sɔ́Sɔ́ndiSɔ́ndi
1Mɔ́Mɔ́ndiMɔ́ndi
2ÁMÁpta Mɔ́ndiÁpta Mɔ́ndi
3Wɛ́Wɛ́nɛsɛdɛWɛ́nɛsɛdɛ
4Tɔ́Tɔ́sɛdɛTɔ́sɛdɛ
5FɛlâyɛdɛFɛlâyɛdɛ
6SásidɛSásidɛ

Stand-alone

#Narrow NamesShort NamesLong Names
0Sɔ́Sɔ́ndiSɔ́ndi
1Mɔ́Mɔ́ndiMɔ́ndi
2ÁMÁpta Mɔ́ndiÁpta Mɔ́ndi
3Wɛ́Wɛ́nɛsɛdɛWɛ́nɛsɛdɛ
4Tɔ́Tɔ́sɛdɛTɔ́sɛdɛ
5FɛlâyɛdɛFɛlâyɛdɛ
6SásidɛSásidɛ

divider
Month  

Formatting

#Narrow NamesShort NamesLong Names
01Nduŋmbi SaŋNduŋmbi Saŋ
12Pɛsaŋ Pɛ́páPɛsaŋ Pɛ́pá
23Pɛsaŋ Pɛ́tátPɛsaŋ Pɛ́tát
34Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́kwaPɛsaŋ Pɛ́nɛ́kwa
45Pɛsaŋ PataaPɛsaŋ Pataa
56Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́ntúkúPɛsaŋ Pɛ́nɛ́ntúkú
67Pɛsaŋ SaambáPɛsaŋ Saambá
78Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́fɔmPɛsaŋ Pɛ́nɛ́fɔm
89Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋúPɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú
910Pɛsaŋ Nɛgɛ́mPɛsaŋ Nɛgɛ́m
1011Pɛsaŋ Ntsɔ̌pmɔ́Pɛsaŋ Ntsɔ̌pmɔ́
1112Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppáPɛsaŋ Ntsɔ̌ppá

Stand-alone

#Narrow NamesShort NamesLong Names
01Nduŋmbi SaŋNduŋmbi Saŋ
12Pɛsaŋ Pɛ́páPɛsaŋ Pɛ́pá
23Pɛsaŋ Pɛ́tátPɛsaŋ Pɛ́tát
34Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́kwaPɛsaŋ Pɛ́nɛ́kwa
45Pɛsaŋ PataaPɛsaŋ Pataa
56Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́ntúkúPɛsaŋ Pɛ́nɛ́ntúkú
67Pɛsaŋ SaambáPɛsaŋ Saambá
78Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́fɔmPɛsaŋ Pɛ́nɛ́fɔm
89Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋúPɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú
910Pɛsaŋ Nɛgɛ́mPɛsaŋ Nɛgɛ́m
1011Pɛsaŋ Ntsɔ̌pmɔ́Pɛsaŋ Ntsɔ̌pmɔ́
1112Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppáPɛsaŋ Ntsɔ̌ppá

 
divider
AM & PM  
0ammbaꞌmbaꞌ
1pmŋka mbɔ́t nji

 
divider
eras (cumulative data from parent not shown)  
#Narrow NamesShort NamesLong Names
0BCEBCEtsɛttsɛt mɛŋguꞌ mi ɛ́ lɛɛnɛ Kɛlísɛtɔ gɔ ńɔ́
1CECEtsɛttsɛt mɛŋguꞌ mi ɛ́ fúnɛ Kɛlísɛtɔ tɔ́ mɔ́

divider
Date & Time Patterns
0Full TimeHH:mm:ss zzzz16:26:05 GMT
1Long TimeHH:mm:ss z16:26:05 UTC
2Medium TimeHH:mm:ss16:26:05
3Short TimeHH:mm16:26
4Full DateEEEE, y MMMM ddÁpta Mɔ́ndi, 2022 Pɛsaŋ Nɛgɛ́m 04
5Long Datey MMMM d2022 Pɛsaŋ Nɛgɛ́m 4
6Medium Datey MMM d2022 Pɛsaŋ Nɛgɛ́m 4
7Short Datey-MM-dd2022-10-04
8Date-Time pattern.
{0} = time, {1} = date
{1} {0}2022-10-04 16:26

divider
Date and Time Options  
First day of the week: 2 ( 1=SUNDAY )
Minimal Days in First Week: 1
divider
Numbers : Western Digits  
Decimal Pattern#,##0.### 1.234,56
Currency Pattern¤ #,##0 FCFA 1.235
Percent Pattern#,##0% 123.456%
Scientific Pattern#E0 1,23456E3
NumberPatterns4%%2d-year: 0: hundred; 1: oh-=%spellout-numbering=; 10: =%spellout-numbering=;
%spellout-numbering-year: 0: =%spellout-numbering=; 1010/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 1100/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 2000: =%spellout-numbering=; 2010/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 2100/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 3000: =%spellout-numbering=; 3010/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 3100/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 4000: =%spellout-numbering=; 4010/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 4100/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 5000: =%spellout-numbering=; 5010/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 5100/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 6000: =%spellout-numbering=; 6010/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 6100/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 7000: =%spellout-numbering=; 7010/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 7100/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 8000: =%spellout-numbering=; 8010/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 8100/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 9000: =%spellout-numbering=; 9010/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 9100/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 10000: =%spellout-numbering=; -x: minus >%spellout-numbering-year>; x.x: =#,##0.#=; %spellout-numbering: 0: =%spellout-cardinal=; -x: minus >%spellout-numbering>; Inf: infinity; NaN: not a number; %spellout-numbering-verbose: 0: =%spellout-cardinal-verbose=; -x: minus >%spellout-numbering-verbose>; Inf: infinity; NaN: not a number; %spellout-cardinal: 0: zero; 1: one; 2: two; 3: three; 4: four; 5: five; 6: six; 7: seven; 8: eight; 9: nine; 10: ten; 11: eleven; 12: twelve; 13: thirteen; 14: fourteen; 15: fifteen; 16: sixteen; 17: seventeen; 18: eighteen; 19: nineteen; 20: twenty; 21: twenty->%spellout-cardinal>; 30: thirty; 31: thirty->%spellout-cardinal>; 40: forty; 41: forty->%spellout-cardinal>; 50: fifty; 51: fifty->%spellout-cardinal>; 60: sixty; 61: sixty->%spellout-cardinal>; 70: seventy; 71: seventy->%spellout-cardinal>; 80: eighty; 81: eighty->%spellout-cardinal>; 90: ninety; 91: ninety->%spellout-cardinal>; 100: <%spellout-cardinal< hundred; 101: <%spellout-cardinal< hundred >%spellout-cardinal>; 1000: <%spellout-cardinal< thousand; 1001: <%spellout-cardinal< thousand >%spellout-cardinal>; 1000000: <%spellout-cardinal< million; 1000001: <%spellout-cardinal< million >%spellout-cardinal>; 1000000000: <%spellout-cardinal< billion; 1000000001: <%spellout-cardinal< billion >%spellout-cardinal>; 1000000000000: <%spellout-cardinal< trillion; 1000000000001: <%spellout-cardinal< trillion >%spellout-cardinal>; 1000000000000000: <%spellout-cardinal< quadrillion; 1000000000000001: <%spellout-cardinal< quadrillion >%spellout-cardinal>; 1000000000000000000: =#,##0=; -x: minus >%spellout-cardinal>; x.x: <%spellout-cardinal< point >%spellout-cardinal>; Inf: infinite; NaN: not a number; %%and: 1: ' and =%spellout-cardinal-verbose=; 100: ' =%spellout-cardinal-verbose=; %%commas: 1: ' and =%spellout-cardinal-verbose=; 100: , =%spellout-cardinal-verbose=; 1000: , <%spellout-cardinal-verbose< thousand; 1001: , <%spellout-cardinal-verbose< thousand>%%commas>; 1000000: , =%spellout-cardinal-verbose=; %spellout-cardinal-verbose: 0: =%spellout-numbering=; 100: <%spellout-cardinal-verbose< hundred; 101: <%spellout-cardinal-verbose< hundred>%%and>; 1000: <%spellout-cardinal-verbose< thousand; 1001: <%spellout-cardinal-verbose< thousand>%%and>; 100000/1000: <%spellout-cardinal-verbose< thousand; 100001/1000: <%spellout-cardinal-verbose< thousand>%%commas>; 1000000: <%spellout-cardinal-verbose< million; 1000001: <%spellout-cardinal-verbose< million>%%commas>; 1000000000: <%spellout-cardinal-verbose< billion; 1000000001: <%spellout-cardinal-verbose< billion>%%commas>; 1000000000000: <%spellout-cardinal-verbose< trillion; 1000000000001: <%spellout-cardinal-verbose< trillion>%%commas>; 1000000000000000: <%spellout-cardinal-verbose< quadrillion; 1000000000000001: <%spellout-cardinal-verbose< quadrillion>%%commas>; 1000000000000000000: =#,##0=; -x: minus >%spellout-cardinal-verbose>; x.x: <%spellout-cardinal-verbose< point >%spellout-cardinal-verbose>; Inf: infinite; NaN: not a number; %%tieth: 0: tieth; 1: ty-=%spellout-ordinal=; %%th: 0: th; 1: ' =%spellout-ordinal=; %spellout-ordinal: 0: zeroth; 1: first; 2: second; 3: third; 4: fourth; 5: fifth; 6: sixth; 7: seventh; 8: eighth; 9: ninth; 10: tenth; 11: eleventh; 12: twelfth; 13: =%spellout-numbering=th; 20: twen>%%tieth>; 30: thir>%%tieth>; 40: for>%%tieth>; 50: fif>%%tieth>; 60: six>%%tieth>; 70: seven>%%tieth>; 80: eigh>%%tieth>; 90: nine>%%tieth>; 100: <%spellout-numbering< hundred>%%th>; 1000: <%spellout-numbering< thousand>%%th>; 1000000: <%spellout-numbering< million>%%th>; 1000000000: <%spellout-numbering< billion>%%th>; 1000000000000: <%spellout-numbering< trillion>%%th>; 1000000000000000: <%spellout-numbering< quadrillion>%%th>; 1000000000000000000: =#,##0=.; -x: minus >%spellout-ordinal>; x.x: =#,##0.#=; Inf: infinitieth; %%and-o: 0: th; 1: ' and =%spellout-ordinal-verbose=; 100: ' =%spellout-ordinal-verbose=; %%commas-o: 0: th; 1: ' and =%spellout-ordinal-verbose=; 100: , =%spellout-ordinal-verbose=; 1000: , <%spellout-cardinal-verbose< thousand>%%commas-o>; 1000000: , =%spellout-ordinal-verbose=; %spellout-ordinal-verbose: 0: =%spellout-ordinal=; 100: <%spellout-numbering-verbose< hundred>%%and-o>; 1000: <%spellout-numbering-verbose< thousand>%%and-o>; 100000/1000: <%spellout-numbering-verbose< thousand>%%commas-o>; 1000000: <%spellout-numbering-verbose< million>%%commas-o>; 1000000000: <%spellout-numbering-verbose< billion>%%commas-o>; 1000000000000: <%spellout-numbering-verbose< trillion>%%commas-o>; 1000000000000000: <%spellout-numbering-verbose< quadrillion>%%commas-o>; 1000000000000000000: =#,##0=.; -x: minus >%spellout-ordinal-verbose>; x.x: =#,##0.#=; Inf: infinitieth;
one thousand two hundred thirty-four point five six
NumberPatterns5%digits-ordinal: 0: =#,##0=$(ordinal,one{st}two{nd}few{rd}other{th})$; -x: −>%
digits-ordinal>;
1.235th
NumberPatterns6%with-words: 0: 0 seconds; 1: 1 second; 2: =0= seconds; 60/60: <%%min<; 61/60:
<%%min<, >%with-words>; 3600/60: <%%hr<; 3601/60: <%%hr<, >>>; %%min: 0: 0 minutes; 1: 1 minute; 2: =0= minutes; %%hr: 0: 0 hours; 1: 1 hour; 2: =0= hours; %in-numerals: 0: =0= sec.; 60: =%%min-sec=; 3600: =%%hr-min-sec=; %%min-sec: 0: :=00=; 60/60: <0<>%%min-sec>; %%hr-min-sec: 0: :=00=; 60/60: <00<>%%hr-min-sec>; 3600/60: <#,##0<:>>>; %duration: 0: =%in-numerals=;
21:35
NumberPatterns9¤¤ #,##0 XAF 1.235
NumberPatterns10#,##0 ¤¤¤ 1.235 Fɛlâŋ
NumberPatterns11¤ #,##0 FCFA 1.235
NumberPatterns12¤ #,##0 FCFA 1.235
NumberPatterns13# 1,2K
NumberPatterns14# 1,2K
NumberPatterns15¤ #,##0 FCFA 1.235
(Currency for jgo_Latn_CM: XAF)

divider
Collation rules (inherited from Unknown language) 
Explore
+(Omitted due to size. Click here to show.)divider
Your settings: (click to change)
Powered by ICU 71.1
CLDR Version 41.0
Tuesday, October 4, 2022 at 4:26:05 PM Coordinated Universal Time
Timezone ID: UTC (Change)
Label Locale:
Language
English
Region / Variant
(none)
Transliteration: off
divider

Help   Transliteration Help     XML Source   Compare     File a bug