International Components for Unicode

ICU Home
  · ICU Home
ICU4C Demos
  · Converter Explorer
  · Collation Demo
  · Segments
  · IDNA
  · Locale Explorer
  · Normalization Browser
  · Regular Expressions
  · String Compare
  · Transforms
  · Unicode Browser
ICU4J Demos
  · Demo Page
Tools
 

Related Websites

Unicode Consortium

Common Locale Data

 

Display Problems?


ICU  >  Demonstrations  >  Locale Explorer > Unknown language > Ngomba
Language
Ngomba
Region / Variant
(none)
Calendar
(default)
Sort Order
(default)
Currency
(default)
Numbers
(default)
Sublocales:
(inherited from Unknown language)This page shows the localization data for the locale listed at left. No region is specified, so the data is generic to this language.
divider
Locale Codes  
LanguageRegionVariant
jgo
3jgo

 
divider
Windows Locale ID  
0x0
 
divider
ICU Data Version (inherited from Unknown language) 
44
divider
Locale Script  
Short NamesLong Names
LatnLatin

divider
Exemplar Characters  
Rules [aáâǎ b c d ɛ{ɛ́}{ɛ̀}{ɛ̂}{ɛ̌}{ɛ̄} f g h iíîǐ j k l mḿ{m̀}{m̄} nńǹ{n̄} ŋ{ŋ́}{ŋ̀}{...
+Truncated due to size. Click here to show. (80 of 153 shown)
Set abcdfghijklmnpstuvwyzáâíîúûńŋǎǐǔǹɔɛʉḿẅꞌ, "m̀", "m̄", "n̄", "pf", "sh", "ts", "ŋ̀", "ŋ́", "ŋ̄", "ɔ́", "ɔ̂", "ɔ̌", "ɛ̀", "ɛ́", "ɛ̂", "ɛ̄", "ɛ̌", "ʉ́", "ʉ̂", "ʉ̈", "ʉ̌"

divider
DefaultCalendar  
Default Calendar: Gregorian Calendar

divider
Day  

Formatting

#Narrow NamesShort NamesLong Names
0Sɔ́Sɔ́ndiSɔ́ndi
1Mɔ́Mɔ́ndiMɔ́ndi
2ÁMÁpta Mɔ́ndiÁpta Mɔ́ndi
3Wɛ́Wɛ́nɛsɛdɛWɛ́nɛsɛdɛ
4Tɔ́Tɔ́sɛdɛTɔ́sɛdɛ
5FɛlâyɛdɛFɛlâyɛdɛ
6SásidɛSásidɛ

Stand-alone

#Narrow NamesShort NamesLong Names
0Sɔ́Sɔ́ndiSɔ́ndi
1Mɔ́Mɔ́ndiMɔ́ndi
2ÁMÁpta Mɔ́ndiÁpta Mɔ́ndi
3Wɛ́Wɛ́nɛsɛdɛWɛ́nɛsɛdɛ
4Tɔ́Tɔ́sɛdɛTɔ́sɛdɛ
5FɛlâyɛdɛFɛlâyɛdɛ
6SásidɛSásidɛ

divider
Month  

Formatting

#Narrow Names
(inherited from Short Names)
Short NamesLong Names
0Nduŋmbi SaŋNduŋmbi Saŋ
1Pɛsaŋ Pɛ́páPɛsaŋ Pɛ́pá
2Pɛsaŋ Pɛ́tátPɛsaŋ Pɛ́tát
3Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́kwaPɛsaŋ Pɛ́nɛ́kwa
4Pɛsaŋ PataaPɛsaŋ Pataa
5Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́ntúkúPɛsaŋ Pɛ́nɛ́ntúkú
6Pɛsaŋ SaambáPɛsaŋ Saambá
7Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́fɔmPɛsaŋ Pɛ́nɛ́fɔm
8Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋúPɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú
9Pɛsaŋ Nɛgɛ́mPɛsaŋ Nɛgɛ́m
10Pɛsaŋ Ntsɔ̌pmɔ́Pɛsaŋ Ntsɔ̌pmɔ́
11Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppáPɛsaŋ Ntsɔ̌ppá

Stand-alone

#Narrow Names
(inherited from Formatting type)
Short NamesLong Names
0Nduŋmbi SaŋNduŋmbi Saŋ
1Pɛsaŋ Pɛ́páPɛsaŋ Pɛ́pá
2Pɛsaŋ Pɛ́tátPɛsaŋ Pɛ́tát
3Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́kwaPɛsaŋ Pɛ́nɛ́kwa
4Pɛsaŋ PataaPɛsaŋ Pataa
5Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́ntúkúPɛsaŋ Pɛ́nɛ́ntúkú
6Pɛsaŋ SaambáPɛsaŋ Saambá
7Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́fɔmPɛsaŋ Pɛ́nɛ́fɔm
8Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋúPɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú
9Pɛsaŋ Nɛgɛ́mPɛsaŋ Nɛgɛ́m
10Pɛsaŋ Ntsɔ̌pmɔ́Pɛsaŋ Ntsɔ̌pmɔ́
11Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppáPɛsaŋ Ntsɔ̌ppá

 
divider
AM & PM  
0ammbaꞌmbaꞌ
1pmŋka mbɔ́t nji

 
divider
eras (cumulative data from parent not shown)  
#Narrow NamesShort NamesLong Names
0BCEBCEtsɛttsɛt mɛŋguꞌ mi ɛ́ lɛɛnɛ Kɛlísɛtɔ gɔ ńɔ́
1CECEtsɛttsɛt mɛŋguꞌ mi ɛ́ fúnɛ Kɛlísɛtɔ tɔ́ mɔ́

divider
Date & Time Patterns
0Full TimeHH:mm:ss zzzz00:24:42 GMT
1Long TimeHH:mm:ss z00:24:42 UTC
2Medium TimeHH:mm:ss00:24:42
3Short TimeHH:mm00:24
4Full DateEEEE, y MMMM ddFɛlâyɛdɛ, 2023 Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá 08
5Long Datey MMMM d2023 Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá 8
6Medium Datey MMM d2023 Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá 8
7Short Datey-MM-dd2023-12-08
8Date-Time pattern.
{0} = time, {1} = date
{1} {0}2023-12-08 00:24

divider
Date and Time Options  
First day of the week: 2 ( 1=SUNDAY )
Minimal Days in First Week: 1
divider
Numbers : Western Digits  
Decimal Pattern#,##0.### 1.234,56
Currency Pattern¤ #,##0.00 FCFA 1.235
Percent Pattern#,##0% 123.456%
Scientific Pattern#E0 1,23456E3
NumberPatterns4%%2d-year: 0: hundred; 1: oh-=%spellout-numbering=; 10: =%spellout-numbering=;
%spellout-numbering-year: 0: =%spellout-numbering=; 1010/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 1100/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 2000: =%spellout-numbering=; 2010/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 2100/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 3000: =%spellout-numbering=; 3010/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 3100/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 4000: =%spellout-numbering=; 4010/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 4100/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 5000: =%spellout-numbering=; 5010/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 5100/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 6000: =%spellout-numbering=; 6010/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 6100/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 7000: =%spellout-numbering=; 7010/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 7100/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 8000: =%spellout-numbering=; 8010/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 8100/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 9000: =%spellout-numbering=; 9010/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 9100/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 10000: =%spellout-numbering=; -x: minus >%spellout-numbering-year>; x.x: =#,##0.#=; %spellout-numbering: 0: =%spellout-cardinal=; -x: minus >%spellout-numbering>; Inf: infinity; NaN: not a number; %spellout-numbering-verbose: 0: =%spellout-cardinal-verbose=; -x: minus >%spellout-numbering-verbose>; Inf: infinity; NaN: not a number; %spellout-cardinal: 0: zero; 1: one; 2: two; 3: three; 4: four; 5: five; 6: six; 7: seven; 8: eight; 9: nine; 10: ten; 11: eleven; 12: twelve; 13: thirteen; 14: fourteen; 15: fifteen; 16: sixteen; 17: seventeen; 18: eighteen; 19: nineteen; 20: twenty; 21: twenty->%spellout-cardinal>; 30: thirty; 31: thirty->%spellout-cardinal>; 40: forty; 41: forty->%spellout-cardinal>; 50: fifty; 51: fifty->%spellout-cardinal>; 60: sixty; 61: sixty->%spellout-cardinal>; 70: seventy; 71: seventy->%spellout-cardinal>; 80: eighty; 81: eighty->%spellout-cardinal>; 90: ninety; 91: ninety->%spellout-cardinal>; 100: <%spellout-cardinal< hundred; 101: <%spellout-cardinal< hundred >%spellout-cardinal>; 1000: <%spellout-cardinal< thousand; 1001: <%spellout-cardinal< thousand >%spellout-cardinal>; 1000000: <%spellout-cardinal< million; 1000001: <%spellout-cardinal< million >%spellout-cardinal>; 1000000000: <%spellout-cardinal< billion; 1000000001: <%spellout-cardinal< billion >%spellout-cardinal>; 1000000000000: <%spellout-cardinal< trillion; 1000000000001: <%spellout-cardinal< trillion >%spellout-cardinal>; 1000000000000000: <%spellout-cardinal< quadrillion; 1000000000000001: <%spellout-cardinal< quadrillion >%spellout-cardinal>; 1000000000000000000: =#,##0=; -x: minus >%spellout-cardinal>; x.x: <%spellout-cardinal< point >%spellout-cardinal>; Inf: infinite; NaN: not a number; %%and: 1: ' and =%spellout-cardinal-verbose=; 100: ' =%spellout-cardinal-verbose=; %%commas: 1: ' and =%spellout-cardinal-verbose=; 100: , =%spellout-cardinal-verbose=; 1000: , <%spellout-cardinal-verbose< thousand; 1001: , <%spellout-cardinal-verbose< thousand>%%commas>; 1000000: , =%spellout-cardinal-verbose=; %spellout-cardinal-verbose: 0: =%spellout-numbering=; 100: <%spellout-cardinal-verbose< hundred; 101: <%spellout-cardinal-verbose< hundred>%%and>; 1000: <%spellout-cardinal-verbose< thousand; 1001: <%spellout-cardinal-verbose< thousand>%%and>; 100000/1000: <%spellout-cardinal-verbose< thousand; 100001/1000: <%spellout-cardinal-verbose< thousand>%%commas>; 1000000: <%spellout-cardinal-verbose< million; 1000001: <%spellout-cardinal-verbose< million>%%commas>; 1000000000: <%spellout-cardinal-verbose< billion; 1000000001: <%spellout-cardinal-verbose< billion>%%commas>; 1000000000000: <%spellout-cardinal-verbose< trillion; 1000000000001: <%spellout-cardinal-verbose< trillion>%%commas>; 1000000000000000: <%spellout-cardinal-verbose< quadrillion; 1000000000000001: <%spellout-cardinal-verbose< quadrillion>%%commas>; 1000000000000000000: =#,##0=; -x: minus >%spellout-cardinal-verbose>; x.x: <%spellout-cardinal-verbose< point >%spellout-cardinal-verbose>; Inf: infinite; NaN: not a number; %%tieth: 0: tieth; 1: ty-=%spellout-ordinal=; %%th: 0: th; 1: ' =%spellout-ordinal=; %spellout-ordinal: 0: zeroth; 1: first; 2: second; 3: third; 4: fourth; 5: fifth; 6: sixth; 7: seventh; 8: eighth; 9: ninth; 10: tenth; 11: eleventh; 12: twelfth; 13: =%spellout-numbering=th; 20: twen>%%tieth>; 30: thir>%%tieth>; 40: for>%%tieth>; 50: fif>%%tieth>; 60: six>%%tieth>; 70: seven>%%tieth>; 80: eigh>%%tieth>; 90: nine>%%tieth>; 100: <%spellout-numbering< hundred>%%th>; 1000: <%spellout-numbering< thousand>%%th>; 1000000: <%spellout-numbering< million>%%th>; 1000000000: <%spellout-numbering< billion>%%th>; 1000000000000: <%spellout-numbering< trillion>%%th>; 1000000000000000: <%spellout-numbering< quadrillion>%%th>; 1000000000000000000: =#,##0=$(ordinal,one{st}two{nd}few{rd}other{th})$; -x: minus >%spellout-ordinal>; x.x: =#,##0.#=; Inf: infinitieth; %%and-o: 0: th; 1: ' and =%spellout-ordinal-verbose=; 100: ' =%spellout-ordinal-verbose=; %%commas-o: 0: th; 1: ' and =%spellout-ordinal-verbose=; 100: , =%spellout-ordinal-verbose=; 1000: , <%spellout-cardinal-verbose< thousand>%%commas-o>; 1000000: , =%spellout-ordinal-verbose=; %spellout-ordinal-verbose: 0: =%spellout-ordinal=; 100: <%spellout-numbering-verbose< hundred>%%and-o>; 1000: <%spellout-numbering-verbose< thousand>%%and-o>; 100000/1000: <%spellout-numbering-verbose< thousand>%%commas-o>; 1000000: <%spellout-numbering-verbose< million>%%commas-o>; 1000000000: <%spellout-numbering-verbose< billion>%%commas-o>; 1000000000000: <%spellout-numbering-verbose< trillion>%%commas-o>; 1000000000000000: <%spellout-numbering-verbose< quadrillion>%%commas-o>; 1000000000000000000: =#,##0=$(ordinal,one{st}two{nd}few{rd}other{th})$; -x: minus >%spellout-ordinal-verbose>; x.x: =#,##0.#=; Inf: infinitieth;
one thousand two hundred thirty-four point five six
NumberPatterns5%digits-ordinal: 0: =#,##0=$(ordinal,one{st}two{nd}few{rd}other{th})$; -x: −>%
digits-ordinal>;
1.235th
NumberPatterns6%with-words: 0: 0 seconds; 1: 1 second; 2: =0= seconds; 60/60: <%%min<; 61/60:
<%%min<, >%with-words>; 3600/60: <%%hr<; 3601/60: <%%hr<, >>>; %%min: 0: 0 minutes; 1: 1 minute; 2: =0= minutes; %%hr: 0: 0 hours; 1: 1 hour; 2: =0= hours; %in-numerals: 0: =0= sec.; 60: =%%min-sec=; 3600: =%%hr-min-sec=; %%min-sec: 0: :=00=; 60/60: <0<>%%min-sec>; %%hr-min-sec: 0: :=00=; 60/60: <00<>%%hr-min-sec>; 3600/60: <#,##0<:>>>; %duration: 0: =%in-numerals=;
20:35
NumberPatterns9¤¤ #,##0.00 XXX 1.234,56
NumberPatterns10#,##0.00 ¤¤¤ 1.234,56 ntɛ-ŋkáp yi pɛ́ ká kɛ́ jínɛ
NumberPatterns11¤ #,##0.00 ¤ 1.234,56
NumberPatterns12¤ #,##0.00 ¤ 1.234,56
NumberPatterns13# 1,2K
NumberPatterns14# 1,2K
NumberPatterns15¤ #,##0.00 ¤ 1.234,56
(Currency for jgo_Latn_CM: XAF)

divider
Collation rules (inherited from Unknown language) 
Explore
+(Omitted due to size. Click here to show.)divider
Your settings: (click to change)
Powered by ICU 74.1
CLDR Version 44.0
Friday, December 8, 2023 at 12:24:43 AM Coordinated Universal Time
Timezone ID: UTC (Change)
Label Locale:
Language
English
Region / Variant
(none)
Transliteration: off
divider

Help   Transliteration Help     XML Source   Compare     File a bug