International Components for Unicode

ICU Home
  · ICU Home
ICU4C Demos
  · Converter Explorer
  · Collation Demo
  · Segments
  · IDNA
  · Locale Explorer
  · Normalization Browser
  · Regular Expressions
  · String Compare
  · Transforms
  · Unicode Browser
ICU4J Demos
  · Demo Page
Tools
 

Related Websites

Unicode Consortium

Common Locale Data

 

Display Problems?


ICU  >  Demonstrations  >  Locale Explorer > Unknown language > Armenian
Language
Armenian
Region / Variant
(none)
Calendar
(default)
Sort Order
(default)
Currency
(default)
Numbers
(default)
Sublocales:
(inherited from Unknown language)This page shows the localization data for the locale listed at left. No region is specified, so the data is generic to this language.
divider
Locale Codes  
LanguageRegionVariant
hy
3hye

 
divider
Windows Locale ID  
0x2B
 
divider
ICU Data Version (inherited from Unknown language) 
43
divider
Locale Script  
Short NamesLong Names
ArmnArmenian

divider
Exemplar Characters  
Rules [ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ ֆ]
Set աբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյնշոչպջռսվտրցւփքօֆ

divider
DefaultCalendar  
Default Calendar: Gregorian Calendar

divider
Day  

Formatting

#Narrow NamesShort NamesLong Names
0Կկիրկիրակի
1Եերկերկուշաբթի
2Եերքերեքշաբթի
3Չչրքչորեքշաբթի
4Հհնգհինգշաբթի
5Ոուրուրբաթ
6Շշբթշաբաթ

Stand-alone

#Narrow NamesShort NamesLong Names
0Կկիրկիրակի
1Եերկերկուշաբթի
2Եերքերեքշաբթի
3Չչրքչորեքշաբթի
4Հհնգհինգշաբթի
5Ոուրուրբաթ
6Շշբթշաբաթ

divider
Month  

Formatting

#Narrow NamesShort NamesLong Names
0Հհնվհունվարի
1Փփտվփետրվարի
2Մմրտմարտի
3Աապրապրիլի
4Մմյսմայիսի
5Հհնսհունիսի
6Հհլսհուլիսի
7Օօգսօգոստոսի
8Սսեպսեպտեմբերի
9Հհոկհոկտեմբերի
10Ննոյնոյեմբերի
11Դդեկդեկտեմբերի

Stand-alone

#Narrow NamesShort NamesLong Names
0Հհնվհունվար
1Փփտվփետրվար
2Մմրտմարտ
3Աապրապրիլ
4Մմյսմայիս
5Հհնսհունիս
6Հհլսհուլիս
7Օօգսօգոստոս
8Սսեպսեպտեմբեր
9Հհոկհոկտեմբեր
10Ննոյնոյեմբեր
11Դդեկդեկտեմբեր

 
divider
AM & PM  
0amAM
1pmPM

 
divider
eras (cumulative data from parent not shown)  
#Narrow NamesShort NamesLong Names
0մ.թ.ա.մ.թ.ա.Քրիստոսից առաջ
1մ.թ.մ.թ.Քրիստոսից հետո

divider
Date & Time Patterns
0Full TimeHH:mm:ss zzzz11:22:07 Համաշխարհային կոորդինացված ժամանակ
1Long TimeHH:mm:ss z11:22:07 UTC
2Medium TimeHH:mm:ss11:22:07
3Short TimeHH:mm11:22
4Full Datey թ. MMMM d, EEEE2023 թ. հունիսի 5, երկուշաբթի
5Long Datedd MMMM, y թ.05 հունիսի, 2023 թ.
6Medium Datedd MMM, y թ.05 հնս, 2023 թ.
7Short Datedd.MM.yy05.06.23
8Date-Time pattern.
{0} = time, {1} = date
{1}, {0}05.06.23, 11:22

divider
Date and Time Options  
First day of the week: 2 ( 1=SUNDAY )
Minimal Days in First Week: 1
divider
Numbers : Western Digits  
Decimal Pattern#,##0.### 1 234,56
Currency Pattern#,##0.00 ¤ 1 234,56 ֏
Percent Pattern#,##0% 123 456%
Scientific Pattern#E0 1,23456E3
NumberPatterns4%spellout-numbering-year: 0: =%spellout-numbering=; x.x: =0.0=; %spellout-
numbering: 0: =%spellout-cardinal=; %spellout-cardinal: 0: զրո; 1: մեկ; 2: երկու; 3: երեք; 4: չորս; 5: հինգ; 6: վեց; 7: յոթ; 8: ութ; 9: ինը; 10: տասն; 11: տասն­>%spellout-cardinal>; 20: քսան; 21: քսան­>%spellout-cardinal>; 30: երեսուն; 31: երեսուն­>%spellout-cardinal>; 40: քառասուն; 41: քառասուն­>%spellout-cardinal>; 50: հիսուն; 51: հիսուն­>%spellout-cardinal>; 60: վաթսուն; 61: վաթսուն­>%spellout-cardinal>; 70: յոթանասուն; 71: յոթանասուն­>%spellout-cardinal>; 80: ութսուն; 81: ութսուն­>%spellout-cardinal>; 90: իննասուն; 91: իննասուն­>%spellout-cardinal>; 100: <%spellout-cardinal<­հարյուր; 101: <%spellout-cardinal<­հարյուր >%spellout-cardinal>; 1000: <%spellout-cardinal< հազար; 1001: <%spellout-cardinal< հազար >%spellout-cardinal>; 1000000: <%spellout-cardinal< միլիօն; 1000001: <%spellout-cardinal< միլիօն >%spellout-cardinal>; 1000000000: <%spellout-cardinal< միլիար; 1000000001: <%spellout-cardinal< միլիար >%spellout-cardinal>; 1000000000000: <%spellout-cardinal< բիլիօն; 1000000000001: <%spellout-cardinal< բիլիօն >%spellout-cardinal>; 1000000000000000: <%spellout-cardinal< բիլիար; 1000000000000001: <%spellout-cardinal< բիլիար >%spellout-cardinal>; 1000000000000000000: =#,##0=; -x: հանած >%spellout-cardinal>; x.x: <%spellout-cardinal< ստորակել >%spellout-cardinal>;
մեկ հազար երկու­հարյուր երեսուն­չորս ստորակել հինգ վեց
NumberPatterns5%digits-ordinal: 0: =#,##0=.; -x: −>%digits-ordinal>; 1 235.
NumberPatterns6%duration: 0: =#,##0=; 1 235
NumberPatterns9#,##0.00 ¤¤ 1 234,56 XXX
NumberPatterns10#,##0.00 ¤¤¤ 1 234,56 (անհայտ արժույթ)
NumberPatterns11#,##0.00 ¤ 1 234,56 ¤
NumberPatterns12#,##0.00 ¤ 1 234,56 ¤
NumberPatterns13# 1,2 հզր
NumberPatterns14# 1,2 հազար
NumberPatterns15#,##0.00 ¤ 1 234,56 ¤
(Currency for hy_Armn_AM: AMD)

divider
Collation rules  
Explore
[reorder Armn]&եվ
 <<<եւ

divider
Your settings: (click to change)
Powered by ICU 73.1
CLDR Version 43.0
Monday, June 5, 2023 at 11:22:07 AM Coordinated Universal Time
Timezone ID: UTC (Change)
Label Locale:
Language
English
Region / Variant
(none)
Transliteration: off
divider

Help   Transliteration Help     XML Source   Compare     File a bug