International Components for Unicode

ICU Home
  · ICU Home
ICU4C Demos
  · Converter Explorer
  · Collation Demo
  · Segments
  · IDNA
  · Locale Explorer
  · Normalization Browser
  · Regular Expressions
  · String Compare
  · Transforms
  · Unicode Browser
ICU4J Demos
  · Demo Page
Tools
 

Related Websites

Unicode Consortium

Common Locale Data

 

Display Problems?


Change the Locale used for Labels

Regions

af (Afɨlekà ghɨ Emàm ghò) af (Nàmibìa) Aghem (Kàmàlûŋ) Akan (Gaanà) Àlabì (001)
Àlabì (Àadzɛlìa) Àlabì (Adzɨmā kɨ ŋgùŋ kɨ Palɛsɨtɨnyia à kɨ Gazà kò) Àlabì (Bàlaen) Àlabì (Châ) Àlabì (Dzìbuwtì)
Àlabì (Dzodàn) Àlabì (Edzì) Àlabì (EH) Àlabì (Èlâkɨ̀) Àlabì (Èletɨ̀là)
Àlabì (Ezɨ̀lɛ̂) Àlabì (Katà) Àlabì (Komolòs) Àlabì (Kùwɛ̂) Àlabì (Lebìa)
Àlabì (Lɛbanè) Àlabì (Mòlokò) Àlabì (Mùlètanyìa) Àlabì (Sawudi Alabi) Àlabì (Silîa)
Àlabì (Sòmalìa) Àlabì (SS) Àlabì (Sùdân) Àlabì (Tùneshìa) Àlabì (Umàn)
Àlabì (Yɛmɛ̀n) Àlabì (Yùnaetɛ Alab ɛmelɛ̀) Àmalì (Ètyǒpìa) as (Endìa) asa (Tàanzanyìa)
ast (Sɨ̀kpɛ̂n) az (Cyrl, Àzɨbɛ̀dzân) az (Cyrl) az (Latn, Àzɨbɛ̀dzân) az (Latn)
bas (Kàmàlûŋ) bem (Zambìa) bez (Tàanzanyìa) Bɛ̀làlusàn (Bɛlàlûs) bgc (Endìa)
bho (Endìa) Bɨ̀ŋgalì (Baŋgɨ̀làdɛ̂) Bɨ̀ŋgalì (Endìa) bm (Malè) bo (Chaenà)
bo (Endìa) br (Fàlâŋnsì) brx (Endìa) bs (Cyrl, Bosɨnyìa à Hɛ̀zɛ̀gòvinà) bs (Cyrl)
bs (Latn, Bosɨnyìa à Hɛ̀zɛ̀gòvinà) bs (Latn) Bùugɨlìa (Bùugɛlìa) Bùumɛsɛ̀ (Mǐanmà) ca (Àndolà)
ca (Etalè) ca (Fàlâŋnsì) ca (Sɨ̀kpɛ̂n) ccp (Baŋgɨ̀làdɛ̂) ccp (Endìa)
ce (Loshìa) ceb (Felèkpî) cgg (Yùgandà) Chàenê (Hans, Chaenà) Chàenê (Hans, HK)
Chàenê (Hans, MO) Chàenê (Hans, Siŋgàkpôo) Chàenê (Hans) Chàenê (Hant, HK) Chàenê (Hant, MO)
Chàenê (Hant, Taewàn) Chàenê (Hant) Chɛ̂ (Chɛ̂ Lèkpubèlè) chr (USA) ckb (Èlâkɨ̀)
ckb (Èlân) cv (Loshìa) cy (Yùnaetɛ Kiŋdɔ̀m) da (Dɛnɨmà) da (Gɨ̀lenlân)
dav (Kɨnyà) dje (Naedzà) doi (Endìa) Dɔ̂s (Àlubà) Dɔ̂s (Bɛɛdzwùm)
Dɔ̂s (BQ) Dɔ̂s (CW) Dɔ̂s (Nedàlân) Dɔ̂s (Sulènamè) Dɔ̂s (SX)
dsb (Dzamanè) dua (Kàmàlûŋ) dyo (Sɛ̀nɛ̀gâa) dz (Mbutàn) Dzàbvànê (Èndòneshìa)
Dzàkpànê (Dzàkpân) Dzamɛ̀ (Bɛɛdzwùm) Dzamɛ̀ (Dzamanè) Dzamɛ̀ (Etalè) Dzamɛ̀ (Letɨnshɨ̀n)
Dzamɛ̀ (Luzɨmbùʔ) Dzamɛ̀ (Suezàlân) Dzamɛ̀ (Usɨtɨ̀là) ebu (Kɨnyà) ee (Gaanà)
ee (Tugù) Egbò (Gɨ̀anyɨ) Endì (Endìa) Endì (Latn, Endìa) Endì (Latn)
Èndònɛshìa (Èndòneshìa) eo (001) et (Èsɨ̀tonyìa) Ètalìa (Etalè) Ètalìa (Sàn Màlenù)
Ètalìa (Suezàlân) Ètalìa (Vatikàn Sɨ̀tɛ̂) eu (Sɨ̀kpɛ̂n) ewo (Kàmàlûŋ) ff (Adlm, Bùkinà Fasò)
ff (Adlm, Gaanà) ff (Adlm, Gambìa) ff (Adlm, Ginè Bìsawù) ff (Adlm, Ginè) ff (Adlm, Gɨ̀anyɨ)
ff (Adlm, Kàmàlûŋ) ff (Adlm, Làebɛlìa) ff (Adlm, Mùlètanyìa) ff (Adlm, Naedzà) ff (Adlm, Sɛ̀nɛ̀gâa)
ff (Adlm, Silìa lûŋ) ff (Adlm) ff (Latn, Bùkinà Fasò) ff (Latn, Gaanà) ff (Latn, Gambìa)
ff (Latn, Ginè Bìsawù) ff (Latn, Ginè) ff (Latn, Gɨ̀anyɨ) ff (Latn, Kàmàlûŋ) ff (Latn, Làebɛlìa)
ff (Latn, Mùlètanyìa) ff (Latn, Naedzà) ff (Latn, Sɛ̀nɛ̀gâa) ff (Latn, Silìa lûŋ) ff (Latn)
fi (Fɨnlàn) fil (Felèkpî) fo (Dɛnɨmà) fo (FO) fur (Etalè)
fy (Nedàlân) ga (Aelɨ̀lân) ga (Yùnaetɛ Kiŋdɔ̀m) gd (Yùnaetɛ Kiŋdɔ̀m) Gɨ̀lêʔ (Gɨ̀lês)
Gɨ̀lêʔ (Saekpùlù) gl (Sɨ̀kpɛ̂n) gsw (Fàlâŋnsì) gsw (Letɨnshɨ̀n) gsw (Suezàlân)
gu (Endìa) guz (Kɨnyà) gv (IM) haw (USA) he (Ezɨ̀lɛ̂)
Hɔŋgalìa (Hɔŋgàlè) hr (Bosɨnyìa à Hɛ̀zɛ̀gòvinà) hr (Kòwɛshìa) hsb (Dzamanè) hy (Àmɛnyìa)
ia (001) ii (Chaenà) is (Aesɨ̀lân) jgo (Kàmàlûŋ) jmc (Tàanzanyìa)
ka (Dzɔɔdzìa) kab (Àadzɛlìa) kam (Kɨnyà) kde (Tàanzanyìa) kea (Chwɨla ŋ̀ Kɛ̀b Vɛ̂ɛ)
kgp (Bɨ̀làzîi) khq (Malè) ki (Kɨnyà) Kɨ̀fàlàŋsi (Àadzɛlìa) Kɨ̀fàlàŋsi (Bɛɛdzwùm)
Kɨ̀fàlàŋsi (Bɛ̀nɨ̂ŋ) Kɨ̀fàlàŋsi (BL) Kɨ̀fàlàŋsi (Bùkinà Fasò) Kɨ̀fàlàŋsi (Bùlundì) Kɨ̀fàlàŋsi (Châ)
Kɨ̀fàlàŋsi (Dɛ̀mùkàlatì Lèkpubèlè è Kuŋgù) Kɨ̀fàlàŋsi (Dzìbuwtì) Kɨ̀fàlàŋsi (Èkwɛ̀tolia Ginè) Kɨ̀fàlàŋsi (Fàlâŋnsì) Kɨ̀fàlàŋsi (Gàbûn)
Kɨ̀fàlàŋsi (Gàyanà è Fàlâŋnsì) Kɨ̀fàlàŋsi (Ginè) Kɨ̀fàlàŋsi (Gwadalukpɛ̀) Kɨ̀fàlàŋsi (Hǎetì) Kɨ̀fàlàŋsi (Kàlèdonyìa È fūghū)
Kɨ̀fàlàŋsi (Kàmàlûŋ) Kɨ̀fàlàŋsi (Kanadà) Kɨ̀fàlàŋsi (Komolòs) Kɨ̀fàlàŋsi (Kpoleneshìa è Fàlâŋnsì) Kɨ̀fàlàŋsi (Ku Dɨ̀vûa)
Kɨ̀fàlàŋsi (Kuŋgù) Kɨ̀fàlàŋsi (Lèyunyɔ̀ŋ) Kɨ̀fàlàŋsi (Lùwandà) Kɨ̀fàlàŋsi (Luzɨmbùʔ) Kɨ̀fàlàŋsi (Màdàgasɨkà)
Kɨ̀fàlàŋsi (Malè) Kɨ̀fàlàŋsi (Màtìnekì) Kɨ̀fàlàŋsi (Màyotì) Kɨ̀fàlàŋsi (MF) Kɨ̀fàlàŋsi (Mòlokò)
Kɨ̀fàlàŋsi (Mùleshwɨ̀s) Kɨ̀fàlàŋsi (Mùlètanyìa) Kɨ̀fàlàŋsi (Mùnaku) Kɨ̀fàlàŋsi (Naedzà) Kɨ̀fàlàŋsi (Sɛchɛ̀lɛ̀s)
Kɨ̀fàlàŋsi (Sɛ̀n Kpiyɛ̀ à Mikelɔŋ) Kɨ̀fàlàŋsi (Sɛ̀nɛ̀gâa) Kɨ̀fàlàŋsi (Sɛnta Afɨlekan Lèkpobèlè) Kɨ̀fàlàŋsi (Silîa) Kɨ̀fàlàŋsi (Suezàlân)
Kɨ̀fàlàŋsi (Tugù) Kɨ̀fàlàŋsi (Tùneshìa) Kɨ̀fàlàŋsi (Vànǔatùw) Kɨ̀fàlàŋsi (Wales à Fùwtuwnà) Kɨmɛ̀ (Kàmbodìa)
Kɨŋgele (001) Kɨŋgele (150) Kɨŋgele (Aelɨ̀lân) Kɨŋgele (Afɨlekà ghɨ Emàm ghò) Kɨŋgele (Àmɛlekan Samwà)
Kɨŋgele (Àntigwà à Bàbudà) Kɨŋgele (Àŋgwilà) Kɨŋgele (Bàbadòs) Kɨŋgele (Bàhamàs) Kɨŋgele (Bɛɛdzwùm)
Kɨŋgele (Bɛ̀lezɨ̀) Kɨŋgele (Bɛ̀mudà) Kɨŋgele (Bòtɨ̀swǎnà) Kɨŋgele (Bùlundì) Kɨŋgele (CC)
Kɨŋgele (Chwɨlà fɨ Fakɨlàn) Kɨŋgele (Chwɨlà fɨ Mashà) Kɨŋgele (Chwɨlà fɨ Nufòʔ) Kɨŋgele (Chwɨlà fɨ Solomwɨ̀n) Kɨŋgele (Chwɨlà m̀ Màlǐanà mɨ̀ Ekùw mò)
Kɨŋgele (Chwɨlà m̀ Vidzinyìa m̀ Bɨ̀letì mò) Kɨŋgele (Chwɨla n Tɨtê à Kaekùs) Kɨŋgele (Chwɨlà ŋ̀ Kaemàn) Kɨŋgele (Chwɨla ŋ̀ Kûʔ) Kɨŋgele (CX)
Kɨŋgele (Dɛnɨmà) Kɨŋgele (DG) Kɨŋgele (Dɨŋò kɨ dzughùnstòʔ kɨ Endìa kɨ Bɨ̀letì kò) Kɨŋgele (Dòmenekà) Kɨŋgele (Dzamanè)
Kɨŋgele (Dzàmɛkà) Kɨŋgele (Dzibɨ̀latà) Kɨŋgele (Èletɨ̀là) Kɨŋgele (Endìa) Kɨŋgele (Ezɨ̀lɛ̂)
Kɨŋgele (Felèkpî) Kɨŋgele (Fidzi) Kɨŋgele (Fɨnlàn) Kɨŋgele (Gaanà) Kɨŋgele (Gambìa)
Kɨŋgele (GG) Kɨŋgele (Gɨ̀anyɨ) Kɨŋgele (Gɨ̀lɛnadà) Kɨŋgele (Gùyanà) Kɨŋgele (Gwam)
Kɨŋgele (HK) Kɨŋgele (IM) Kɨŋgele (JE) Kɨŋgele (Kàmàlûŋ) Kɨŋgele (Kanadà)
Kɨŋgele (Kèlèbati) Kɨŋgele (Kɨnyà) Kɨŋgele (Kpakìsɨ̀tân) Kɨŋgele (Kpakpua Ginè È fūghū) Kɨŋgele (Kpàlawù)
Kɨŋgele (Kpitɨ̀kalè) Kɨŋgele (Kpǒto Leko) Kɨŋgele (Làebɛlìa) Kɨŋgele (Lɛ̀sotù) Kɨŋgele (Lùwandà)
Kɨŋgele (Maatà) Kɨŋgele (Màdàgasɨkà) Kɨŋgele (Màdivè) Kɨŋgele (Maekòlòneshìa) Kɨŋgele (Màlawì)
Kɨŋgele (Màlɛshìa) Kɨŋgele (MO) Kɨŋgele (Mùleshwɨ̀s) Kɨŋgele (Mùŋtselà) Kɨŋgele (Nàmibìa)
Kɨŋgele (Nàwulù) Kɨŋgele (Nedàlân) Kɨŋgele (Niyu) Kɨŋgele (Saekpùlù) Kɨŋgele (Sàmowà)
Kɨŋgele (Sɛchɛ̀lɛ̀s) Kɨŋgele (Sɛ̀n Èlenà) Kɨŋgele (Sɛ̀n Kî à Nevì) Kɨŋgele (Sɛ̀n Lushìa) Kɨŋgele (Sɛ̀n Vinsɨ̀n à Gɨlenadi Ù tē)
Kɨŋgele (Shǔazìlân) Kɨŋgele (Silìa lûŋ) Kɨŋgele (Siŋgàkpôo) Kɨŋgele (Sɨ̀lòvɨnyìa) Kɨŋgele (SS)
Kɨŋgele (Sùdân) Kɨŋgele (Suedɨ̀n) Kɨŋgele (Suezàlân) Kɨŋgele (SX) Kɨŋgele (Tàanzanyìa)
Kɨŋgele (Tèlenedà à Tòbagù) Kɨŋgele (Tuŋgà) Kɨŋgele (Tuwkelawù) Kɨŋgele (Tuwvalùw) Kɨŋgele (U. S. Chwɨlà fɨ Mbuʔmbu)
Kɨŋgele (UM) Kɨŋgele (USA, POSIX) Kɨŋgele (USA) Kɨŋgele (Ùsɨ̀tɛ̀lɛlìa) Kɨŋgele (Usɨtɨ̀là)
Kɨŋgele (Vànǔatùw) Kɨŋgele (Yùgandà) Kɨŋgele (Yùnaetɛ Alab ɛmelɛ̀) Kɨŋgele (Yùnaetɛ Kiŋdɔ̀m) Kɨŋgele (Zambìa)
Kɨŋgele (Zìlân È fūghū) Kɨŋgele (Zìmbagbɛ̀) Kɨtsɔŋkaŋ (Gaanà) Kɨtsɔŋkaŋ (Gɨ̀anyɨ) Kɨtsɔŋkaŋ (Naedzà)
kk (Kàzasɨ̀tân) kkj (Kàmàlûŋ) kl (Gɨ̀lenlân) kln (Kɨnyà) kn (Endìa)
kok (Endìa) Kpɛɛshìa (Àfɨ̀ganìsɨ̀tân) Kpɛɛshìa (Èlân) Kpotùwgîi (Àŋgolà) Kpotùwgîi (Bɨ̀làzîi)
Kpotùwgîi (Chwɨla ŋ̀ Kɛ̀b Vɛ̂ɛ) Kpotùwgîi (Èkwɛ̀tolia Ginè) Kpotùwgîi (Ês Taemò) Kpotùwgîi (Ginè Bìsawù) Kpotùwgîi (Kputuwgà)
Kpotùwgîi (Luzɨmbùʔ) Kpotùwgîi (MO) Kpotùwgîi (Mùzàmbî) Kpotùwgîi (Sawo Tɔ̀me à Kpèlènsikpɛ̀) Kpotùwgîi (Suezàlân)
Kpɔlìs (Kpulàn) Kpuwndzabì (Arab, Kpakìsɨ̀tân) Kpuwndzabì (Arab) Kpuwndzabì (Guru, Endìa) Kpuwndzabì (Guru)
ks (Arab, Endìa) ks (Arab) ks (Deva, Endìa) ks (Deva) ksb (Tàanzanyìa)
ksf (Kàmàlûŋ) ksh (Dzamanè) ku (Teekì) kùulîa (Kùulîa, Ekùw) kùulîa (Kùulîa, Emàm)
kw (Yùnaetɛ Kiŋdɔ̀m) ky (Kìdzisɨ̀tân) lag (Tàanzanyìa) lb (Luzɨmbùʔ) lg (Yùgandà)
lkt (USA) ln (Àŋgolà) ln (Dɛ̀mùkàlatì Lèkpubèlè è Kuŋgù) ln (Kuŋgù) ln (Sɛnta Afɨlekan Lèkpobèlè)
lo (Làwos) lrc (Èlâkɨ̀) lrc (Èlân) lt (Lètwǎnyìa) lu (Dɛ̀mùkàlatì Lèkpubèlè è Kuŋgù)
Lùmanyìa (Lùmanyìa) Lùmanyìa (Mòodovà) luo (Kɨnyà) Lushìa (Bɛlàlûs) Lushìa (Kàzasɨ̀tân)
Lushìa (Kìdzisɨ̀tân) Lushìa (Loshìa) Lushìa (Mòodovà) Lushìa (Yùkɛ̀lɛ̂) Lùwandà (Lùwandà)
luy (Kɨnyà) lv (Làtɨva) mai (Endìa) Màlae (Bɨ̀lunè) Màlae (Èndòneshìa)
Màlae (Màlɛshìa) Màlae (Siŋgàkpôo) mas (Kɨnyà) mas (Tàanzanyìa) mer (Kɨnyà)
mfe (Mùleshwɨ̀s) mg (Màdàgasɨkà) mgh (Mùzàmbî) mgo (Kàmàlûŋ) mi (Zìlân È fūghū)
mk (MK) ml (Endìa) mn (Mùŋgolìa) mni (Beng, Endìa) mni (Beng)
mr (Endìa) mt (Maatà) mua (Kàmàlûŋ) mzn (Èlân) naq (Nàmibìa)
nb (Noowɛ̂ɛ) nb (SJ) nd (Zìmbagbɛ̀) Nɛ̀kpalì (Endìa) Nɛ̀kpalì (Nɛkpâa)
nmg (Kàmàlûŋ) nn (Noowɛ̂ɛ) nnh (Kàmàlûŋ) nus (SS) nyn (Yùgandà)
om (Ètyǒpìa) om (Kɨnyà) or (Endìa) os (Dzɔɔdzìa) os (Loshìa)
pcm (Gɨ̀anyɨ) ps (Àfɨ̀ganìsɨ̀tân) ps (Kpakìsɨ̀tân) qu (Bòlevà) qu (Ekwadò)
qu (Kpɛlû) raj (Endìa) rm (Suezàlân) rn (Bùlundì) rof (Tàanzanyìa)
rwk (Tàanzanyìa) sa (Endìa) sah (Loshìa) saq (Kɨnyà) sat (Olck, Endìa)
sat (Olck) sbp (Tàanzanyìa) sc (Etalè) sd (Arab, Kpakìsɨ̀tân) sd (Arab)
sd (Deva, Endìa) sd (Deva) se (Fɨnlàn) se (Noowɛ̂ɛ) se (Suedɨ̀n)
seh (Mùzàmbî) ses (Malè) sg (Sɛnta Afɨlekan Lèkpobèlè) shi (Latn, Mòlokò) shi (Latn)
shi (Tfng, Mòlokò) shi (Tfng) si (Sɨ̀le Laŋkà) Sɨ̀kpanìs (419) Sɨ̀kpanìs (Àdzɛ̀ntinà)
Sɨ̀kpanìs (Bɛ̀lezɨ̀) Sɨ̀kpanìs (Bɨ̀làzîi) Sɨ̀kpanìs (Bòlevà) Sɨ̀kpanìs (Chilè) Sɨ̀kpanìs (Dòmenekà Lèkpubèlè)
Sɨ̀kpanìs (EA) Sɨ̀kpanìs (Ekwadò) Sɨ̀kpanìs (Èkwɛ̀tolia Ginè) Sɨ̀kpanìs (Esàvadò) Sɨ̀kpanìs (Felèkpî)
Sɨ̀kpanìs (Gwàtɨ̀malà) Sɨ̀kpanìs (Hɔndulàs) Sɨ̀kpanìs (IC) Sɨ̀kpanìs (Kòlombìa) Sɨ̀kpanìs (Kòsɨ̀tà Lekà)
Sɨ̀kpanìs (Kpalàgwɛ̂) Sɨ̀kpanìs (Kpanàma) Sɨ̀kpanìs (Kpɛlû) Sɨ̀kpanìs (Kpǒto Leko) Sɨ̀kpanìs (Kuuwbà)
Sɨ̀kpanìs (Mɛkɨzikù) Sɨ̀kpanìs (Nikàlagwà) Sɨ̀kpanìs (Sɨ̀kpɛ̂n) Sɨ̀kpanìs (USA) Sɨ̀kpanìs (Vɛ̀nɛ̀zǔɛɛlà)
Sɨ̀kpanìs (Yulùgwɛ̂) sk (Sɨ̀lòvɨkɨ̀a) sl (Sɨ̀lòvɨnyìa) smn (Fɨnlàn) sn (Zìmbagbɛ̀)
Sòmalì (Dzìbuwtì) Sòmalì (Ètyǒpìa) Sòmalì (Kɨnyà) Sòmalì (Sòmalìa) sq (Àabɛnìa)
sq (MK) sq (XK) sr (Cyrl, Bosɨnyìa à Hɛ̀zɛ̀gòvinà) sr (Cyrl, ME) sr (Cyrl, RS)
sr (Cyrl, XK) sr (Cyrl) sr (Latn, Bosɨnyìa à Hɛ̀zɛ̀gòvinà) sr (Latn, ME) sr (Latn, RS)
sr (Latn, XK) sr (Latn) su (Latn, Èndòneshìa) su (Latn) Suedìs (AX)
Suedìs (Fɨnlàn) Suedìs (Suedɨ̀n) sw (Dɛ̀mùkàlatì Lèkpubèlè è Kuŋgù) sw (Kɨnyà) sw (Tàanzanyìa)
sw (Yùgandà) Tàe (Taelàn) Tamì (Endìa) Tamì (Màlɛshìa) Tamì (Siŋgàkpôo)
Tamì (Sɨ̀le Laŋkà) te (Endìa) teo (Kɨnyà) teo (Yùgandà) tg (Tàdzikìsɨ̀tân)
ti (Èletɨ̀là) ti (Ètyǒpìa) tk (Tekɨmènèsɨ̀tân) to (Tuŋgà) tt (Loshìa)
Tʉʉkìs (Saekpùlù) Tʉʉkìs (Teekì) twq (Naedzà) tzm (Mòlokò) ug (Chaenà)
Ùkɛlɛnìa (Yùkɛ̀lɛ̂) Uudùw (Endìa) Uudùw (Kpakìsɨ̀tân) uz (Arab, Àfɨ̀ganìsɨ̀tân) uz (Arab)
uz (Cyrl, Yùzɨ̀bɛkìsɨ̀tân) uz (Cyrl) uz (Latn, Yùzɨ̀bɛkìsɨ̀tân) uz (Latn) vai (Latn, Làebɛlìa)
vai (Latn) vai (Vaii, Làebɛlìa) vai (Vaii) Vìyɛtnàmê (Vìyɛnàm) vun (Tàanzanyìa)
wae (Suezàlân) wo (Sɛ̀nɛ̀gâa) xh (Afɨlekà ghɨ Emàm ghò) xog (Yùgandà) yav (Kàmàlûŋ)
yi (001) yrl (Bɨ̀làzîi) yrl (Kòlombìa) yrl (Vɛ̀nɛ̀zǔɛɛlà) yue (Hans, Chaenà)
yue (Hans) yue (Hant, HK) yue (Hant) Yulùba (Bɛ̀nɨ̂ŋ) Yulùba (Gɨ̀anyɨ)
zgh (Mòlokò) Zulù (Afɨlekà ghɨ Emàm ghò) (none)

divider
Your settings: (click to change)
Powered by ICU 72.1
CLDR Version 42.0
tsuʔughɔe 29 ndzɔ̀ŋɔ̀chwaʔàkaa wo 2022 14:41:44 GMT
Timezone ID: UTC (Change)
Label Locale:
Language
Aghem
Region / Variant
(none)
Transliteration: off
This display locale, agq, is unsupported.
divider

Help   Transliteration Help     XML Source   Compare     File a bug